கனவு காதலி ருத்திதா Mentor

கண்கவரும் கள்வனிடத்தில் மட்டும் காதலை களவாடும் மாய உலகை விடுத்து கனவினில் காதலை போதையாய் விதைப்பவள்...

Up/Down VoterStory MakerYears Of Membership
Points
2,458
Points
2,458
Up/Down VoterStory MakerYears Of Membership
Rank: Mentor
Active 5 months ago